Skip to content

 

                                                                                                                                 Załącznik do zarządzenia Nr 23/2010

                                                                                                                                                                                                                          Prezesa ZWKiC Sp. z o. o. w Krzyż Wlkp.

                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 31 grudnia 2010 r.

 

 

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Krzyżu Wielkopolskim

 

Na podstawie art.2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, z późniejszymi zmianami z 2001.03.30. zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 120 poz. 1268, z 2002.10.27 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2003.07.11. zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2003.11.17. zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568)

ustala się Regulamin Cmentarza Komunalnego w Krzyżu Wielkopolskim.

 

§ 1. 1. Cmentarz komunalny w Krzyżu Wlkp. znajduje się przy ul. Wojska Polskiego

2. Siedziba administratora cmentarza znajduje się w Krzyżu Wielkopolskim

przy ul. Mickiewicza 58a

3. Przyjmowanie zwłok do kaplicy odbywa się całą dobę po uprzednim zgłoszeniu u administratora cmentarza.

4. Na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wlkp. wykonuje się pogrzeby w grobach:

- ziemnych zwykłych,

- ziemnych pogłębionych (w miarę możliwości uwarunkowania podłoża),

- murowanych (grobowce),

- na urny ziemne i murowane.

5. Usytuowanie grobu powinno być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów podanych w § 5 niniejszego regulaminu.

6. Cmentarz komunalny w Krzyżu Wlkp. czynny jest całą dobę.

7. Na cmentarzu komunalnym pobiera się opłaty zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską Krzyża Wlkp. cennikiem za usługi cmentarne.

8. Wszelkie prace wykonywane na terenie cmentarza związane z postawieniem pomnika, grobowca, czyli prace budowlane, kamieniarskie, brukowe itp. powinny być uprzednio zgłoszone u administratora cmentarza.

Prace te polegają odbiorom technicznym i są nadzorowane przez Administratora.

 

§ 2. 1. Załatwianie spraw organizacji pogrzebu i wykonywanie pozostałych robót odbywa się

w biurze administratora w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500

W pozostałe dni i po godzinach pracy biura administracyjnego sprawy organizacji pogrzebu można załatwić poprzez kontakt telefoniczny z administratorem. Administrator nie może odmówić wykonania usługi pogrzebowej po godzinach pracy biura i w dni wolne od pracy.

2. Przyjęcie zwłok na cmentarz do pochowania wymaga dokumentu:

- karty zgonu (dla celów pochowania zwłok) zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego lub odpowiedniego dokumentu z innego państwa przetłumaczonego przez tłumacza przysięgłego.

3. Administrator ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej oraz zlecenia na organizację pogrzebu.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

 

§ 3.1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

- zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

- przebywanie osób nieletnich bez opieki,

- wysypywania śmieci poza miejscem wyznaczonym,

- picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

- wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:

- wykonywania prac kamieniarskich, brukowych, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,

- umieszczania ławek i innych obiektów,

- ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,

- wjazdu pojazdem mechanicznym,

- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju,

- zbierania wszelkiego rodzaju roślin,

- umieszczania reklam.

 

§ 4.1. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat

(nie dotyczy grobu głębinowego).

2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego w następującej kolejności:

- pozostały małżonek

- krewni zstępni (dzieci, wnuki, itp.)

- krewni wstępni

- krewni w linii bocznej pierwszego stopnia (rodzeństwo),

- pozostali krewni.

3. Pochowanie zwłok do istniejącego grobu uzgadnia się z administracją cmentarza.

4. Utrzymywanie mogił w tym dbanie o pomnik zmarłego jak i uiszczanie należnych opłat należy do obowiązków osób opiekujących się grobem zmarłego (opłata za utrzymanie grobu po 20 latach od chwili zgonu osoby w nim pochowanej).

5. W przypadku nie uiszczenia opłaty na następne 20 lat za grób istniejący, grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Likwidacja powinna być poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie i tablicy informacyjnej.

6. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez administratora na grób innej osoby pomimo tego, iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.

7. Groby oraz miejsca rezerwowane pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

8. Miejsca grzebalne dla osób, które nie posiadają miejsca zarezerwowanego bądź grobu głębinowego, wyznacza administrator cmentarza.

9. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce zarezerwowane, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od wniesienia opłaty. W takim przypadku miejsce pozostaje do dyspozycji administratora.

10. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru a także za szkody wynikające z zaniedbania i zaniechania oraz z winy osób trzecich. (Każda osoba opiekująca się grobem ma możliwość ubezpieczyć ten grób indywidualnie od wszelkich zdarzeń losowych i wandalizmu.)

11. Firma wykonująca usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązana jest do pozostawienia miejsca pochówku i jego okolicy w należytym stanie.

 

§ 5. 1.Groby i odstępy między grobami powinny mieć następujące wymiary:

- dla zwłok dzieci do lat 6: dł. 1,2 m, szer. 0,6 m, gł. 1,2m, odstępy- od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m,

- dla pozostałych zwłok: dł. 2 m, szer. 1 m, gł. 1,7m, odstępy- od każdego boku po 0,5 m,

- dla urn ze szczątkami zwłok: dł. 0,6m, szer. 0,4m, gł. 1 m, odstępy- od strony dłuższego boku 0,3 m, a od strony krótszego 0,4 m.

 

§ 6.1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana:

- na zlecenie osób wymienionych § 4 ust. 2,

- na zlecenie prokuratury lub sądu,

za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego w obowiązującym ustawowym terminie.

2. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat (nie dotyczy ekshumacji na zlecenie prokuratury lub sądu).

 

§ 7. W przypadku naruszania regulaminu administrator ma prawo do żądania usunięcia

naruszeń a także do wystąpienia do stosownych organów w tym również o nałożenie sankcji prawnych.