Skip to content

 

 

 

 

UCHWAŁA NR  XVII/210/2012

 

RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP.

 

z dnia 21.12.2012 r.

 

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym    w Krzyżu Wlkp.

 

 

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

 

 

§1.  Ustala się opłaty za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wlkp. w następującej wysokości:

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj usługi

Kwota netto od 1.01.2013 r.

 

 

I.

Wykup miejsca na 20 lat

 

 

 

1.

Grób pojedynczy, grób głębinowy w tym:

368 zł

 

 

a) wykup miejsca

158 zł

 

 

b) utrzymanie cmentarza 

210 zł

 

 

2.

Grób dziecka (do 6 lat) w tym:

294 zł

 

 

a) wykup miejsca

84 zł

 

 

b) utrzymanie cmentarza

210 zł

 

 

3.

Grób na urnę w tym:

294 zł

 

 

a) wykup miejsca

84 zł

 

 

b) utrzymanie cmentarza

210 zł

 

 

4.

Grobowiec pojedynczy,  głębinowy w tym:

525 zł

 

 

a) wykup miejsca

315 zł

 

 

b) utrzymanie cmentarza

210 zł

 

 

5.

Dochowanie następnej osoby -  grób głębinowy, grobowiec głębinowy

 

 

 

126 zł

 

 

II.

Rezerwacja:  (1)

 

 

 

a) jednego miejsca na 20 lat

210 zł

 

 

b) miejsca pod grobowiec

315 zł

 

 

III.

Opłata za następne 20 lat

 

 

 

1.

Grób pojedynczy, grób głębinowy (jedno miejsce)    w tym:

158 zł

 

 

a)      wykup miejsca

158 zł

 

 

2

Grób podwójny, grób głębinowy (dwa miejsca)       w tym:(6)

270 zł

 

 

 

a)      wykup miejsca

270 zł

 

 

3.

Grób dziecka (do 6 lat) pojedynczy w tym:

84 zł

 

 

a)      wykup miejsca

84 zł

 

 

4.

Grobowiec pojedynczy, grobowiec głębinowy w tym:

315 zł

 

 

a)      wykup miejsca

315 zł

 

 

IV.

Opłaty za uzyskanie zezwolenia na roboty: (2)

 

 

 

 

1. Ustawienie nagrobka:

 

 

 

a)      Grób pojedynczy

42 zł

 

 

b)      Grób rodzinny

63 zł

 

 

c)      Grób dziecka do 6 lat

32 zł

 

 

d)     Grobowiec

84 zł

 

 

2. Budowa grobowca

116 zł

 

 

3. Budowa krypty pod urnę

84 zł

 

 

4. Rozebranie nagrobka do pogrzebu

26 zł

 

 

5. Złożenie nagrobka po pogrzebie

26 zł

 

 

V.

Opłata zryczałtowana

 

 

 

 

Za wjazd dla firm pogrzebowych (3)

53 zł

 

 

VI.

Inne opłaty:

 

 

 

 

1. Zużycie wody

105 zł

 

 

 

2. Wywóz nieczystości

378 zł

 

 

 

3. Przechowywanie zwłok w kaplicy ( w tym) korzystanie z chłodni - doba (4)

116 zł

 

 

 

4. Nadzór nad podmiotami wykonującymi usługi pogrzebowe, ekshumację.(5)

168 zł

 

 

 

 

 

 

 

(1)     Przed pochówkiem należy wnieść opłatę na 20 lat. Opłata dotyczy rezerwacji miejsca pochówku i jest bezzwrotna.

 

 

(2) Cena obejmuje: wjazdy, nadzór, korzystanie z wody itp.

 

(3) Opłata za każdy pogrzeb lub ekshumację. Wszystkie wjazdy związane z przygotowaniami do ceremonii pogrzebowej lub ekshumacji.

 

 

(4) Za każdą rozpoczętą dobę do 12 godzin opłata wynosi 50 % stawki dobowej, powyżej 12 godzin 100% stawki dobowej.

 

 

(5) W przypadku usług pogrzebowych lub ekshumacji dzieci do lat 6 wysokość opłaty wynosi 50% ustalonej kwoty.

 

 

(6) W przypadku ponownego wykupu grób podwójny grób głębinowy- dopuszcza się  dzielenia opłaty za grób pojedynczy za poszczególne lata w celu wyrównania daty za ponowny wykup obu grobów.

 

 

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

 

§3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Krzyża Wlkp. Nr IV/20/2010 z dnia 29.12.2010 r. ze zm. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wlkp.

 

 

 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą                  od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                           . 

 

 

 

w Krzyżu Wlkp.

 

 

 

 

 

                                                                                                                          dr. Czesław Jadżyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Do Uchwały nr …………………… 

 

 

RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP.

 

 

z dnia …………………….

 

 

 

 

 

w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Krzyżu Wlkp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy   z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.) organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego określają zasady  i tryb  korzystania        z  gminnych  obiektów  i  urządzeń użyteczności  publicznej  w  zakresie nieuregulowanym       w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Mogą, zatem ustalać wysokość cen i opłat za korzystanie  z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

 
 
 
 
 
 

           Obecnie stosowane opłaty uchwalone w 2010 r. ustalone były w oparciu o ceny stosowane przez Zakład Usług Komunalnych w Krzyżu Wlkp., które obowiązywały od 2008 r.  Z uwagi  na coroczną inflację, jaka postępowała od 2008 r. (2008 r.-4,2%; 2009 r. -3,5%; 2010 r.- 2,6 %;2011 r.-4,3%; za III kw. 2012 r. - 3,9%) opłaty  straciły swoją aktualność po względem zapewnienia przychodów niezbędnych do utrzymania cmentarza. W związku z powyższym zaproponowano zmianę dotychczas obowiązujących stawek opłat o ok.+5%. Ponadto umożliwiono dokonywania opłat za grób podwójny, grób głębinowy (dwa miejsca) wprowadzając opłatę w poz. III.2. niniejszej uchwały, która umożliwia opłacenie dwóch miejsc za kwotę niższą o 46 zł tj. o ok. 14,6% w porównaniu do wykupu opłat pojedynczych.

 
 
 
 
 
 
 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania Burmistrz Krzyża Wlkp. wnosi o podjęcie uchwały.